โครงสร้างรายได้แบ่งตามผลิตภัณฑ์ประจำไตรมาสที 1/2567
ล้านบาท
รายได้รวม
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: ล้านบาท
EBITDA
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: ล้านบาท
EPS
+
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (YoY)
หน่วย: บาท/หุ้น

หน่วย: ล้านบาท

2564 2565 2566 Q1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,005.52 5,204.25 5,749.92 5,947.60
หนี้สินรวม 768.97 807.73 913.87 920.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,224.23 4,373.32 4,818.86 5,010.15
รายได้รวม 3,391.06 3,968.31 4,429.42 1,168.52
กำไรสุทธิ 420.10 482.27 649.03 171.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.24 0.32 0.09
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 12.27 12.01 14.93 15.12
ROE (%) 10.10 11.22 14.12 14.12
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.47 12.38 14.66 14.69