บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลาง (Carbon Neutral Company) บริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลครอบคลุมต่อทุกบริษัทฯ ในเครือ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มได้ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงลดการเกิดของเสีย โดยนำหลัก 3Rs [ลด (Reduce), นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse), นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)] มาปรับใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า
วางแผนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ป้องกัน ควบคุมมลพิษ และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกิจกรรมทางธุรกิจ
กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกพนักงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเมินผล ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้าน เป้าหมาย กรอบเวลา
พลังงาน

1. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 20 เทียบจากปีฐาน 2565

2. ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 เทียบจากปีฐาน 2565

ภายในปี 2570
น้ำ 1. ลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลดลงร้อยละ 5 เทียบจากปีฐาน 2565 ภายในปี 2570
ของเสีย

3. เพิ่มสัดส่วนปริมาณขยะรีไซเคิล ร้อยละ 10 เทียบจากปีฐาน 2564

4. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายลดลง ร้อยละ 10 เทียบจากปีฐาน 2565

ภายในปี 2570
ก๊าซเรือนกระจก 5. มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลาง (Carbon Neutral Company) ภายในปี 2570

การจัดการมลภาวะอากาศ

ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร จึงมีความเสี่ยง ที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทฯ จึงติดตั้งอุปกรณ์บำบัดกลิ่น และมีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของกลิ่น (Odour Concentration) และปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง นำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการตลอดจนหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดปริมาณมลสารที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดความคุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างสูงสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรน้ำให้มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วน จึงจัดทำมาตรการประหยัดน้ำและกระบวนการดูแลระบบน้ำ และจัดทำโครงการ SAVE WATER รณรงค์การใช้น้ำ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกจิตสำนึกให้กับพนักงานภายในบริษัท ในการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ผ่านกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ และลงมือทำร่วมกัน เพื่อไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

ผลการดำเนินการด้านการใช้น้ำ

2564
ปริมาณการใช้น้ำประปา (m3)
122,369
2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (m3)
111,338

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นและมีเป้าหมายระยะยาวในการลดปริมาณของเสียที่ไม่อันตราย ได้แก่ เศษพลาสติก กระดาษแข็ง และเศษกระดาษ จากกระบวนการผลิตในขั้นตอนการชั่งสูตร (วัตถุดิบ) ผสมแป้ง ตัดแต่ง ตะกุย และการบรรจุลงถุง / ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ (QC) มีการคัดแยกประเภทขยะ และรวบรวมเพื่อจำหน่ายเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด สร้างความมั่นใจว่าการจัดการทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาบูรณาการ ในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม 70.15 ตัน และมีปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย ที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) 51.17 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ปริมาณ 37.1 ตัน

บริษัทฯ ยังได้จัดทำโครงการโครงการ Recycle Bin ยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในองค์กร ส่งเสริมการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะ และควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโครงการ Recycle Bin

รวบรวมขยะและของเสีย
ปี 2565
82.95
ตัน
84.57%
ของเสียไม่อันตราย
70.15
ตัน
72.94*%
ขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse)/ รีไซเคิล (Recycle) ได้
51.17
ตัน
27.06*%
ขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse)/ รีไซเคิล (Recycle) ไม่ได้ ส่งจ่อให้กับบริษัทที่รับไปหมักทำปุ๋ย หรือเปลี่ยนเป้นสารปรับปรุงคุณภาพดิน และส่งกำจัดถูกต้องตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสหกรรม
18.98
ตัน
ของเสียอันตราย
12.80
ตัน
15.43%
กำจัดถูกต้องตามกฏหมายของกรมโรงงานอุตสหกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการประเมินความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย และกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเป็นองค์กรที่จะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลาง (Carbon Neutral Company) ภายในปี 2570 โดยจะจัดแผนงานเพื่อลดและชดเชยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งวางแผนที่จะเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ภาคป่าไม้ โดยการปลูก/ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในปี 2565 ได้จัดทำโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (สำนักงานใหญ่) เพื่อทราบถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 3 Scope 1+2 6,455 ton Co2e และ scope 3 11,791 ton Co2e พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการ Care the Bare ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม onsite หรือ online โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ 1,288.19 kgCo2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ 143 ต้น และในอนาคตมีแผนจะจัดทำโครงการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และทำการปลูกป่าอย่างยั่งยืนเพื่อเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเป็นองค์กรที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกลางหรือ Carbon Neutral Company ภายในปี 2570 อีกด้วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
Scope 1+2+3
18,246
ตัน CO2e
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม
Scope 1+2
6,455
ตัน CO2e
Scope 1
การเผาไหม้ Diesel
4.2%
(759.91 ตัน CO2e)
การเผาไหม้ Gasoline
0.4%
(67.35 ตัน CO2e)
การใช้เชื้อเพลิง LPG
5.3%
(962.98 ตัน CO2e)
การรั่วไหลของสารทำความเย็น/ การใช้สารดับเพลิง/ CH4
3.2%
(582.44 ตัน CO2e)
Scope 2
การใช้พลังงานไฟฟ้า
22%
(4,082 ตัน CO2e)
Scope 3
แป้งข้าวสาลี
65%
(11,791 ตัน CO2e)