บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่ากำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการ ลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค่านึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจ่ายปันผล ประเภท เงินปันผล (บาท/หุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
03 พ.ค. 2567 07 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2567 เงินปันผล 0.175 บาท 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 กำไรสุทธิ
27 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566 15 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.10 บาท 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 กำไรสุทธิ
26 เม.ย. 2565 27 เม.ย. 2565 11 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.15 บาท 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 กำไรสุทธิ
29 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล 0.15 บาท 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 กำไรสุทธิ
16 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.15 บาท 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 กำไรสุทธิ