บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญทั้ง 3 ด้าน คือ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทอาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อมและอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น SET ESG Ratings โดยปี 2566 เป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้ง เป็นปีแรก และบริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ BBB

Environment ( E )

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
  • ดำเนินธุรกิจตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการลดและควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน การจัดการของเสียเพื่อนำไปสู่ Zero Waste to Landfill รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในหลักการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR in process) รวมถึงการดำเนินการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด และการจัดการของเสียต่างๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดูเพิ่มเติม

Social ( S )

การสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ
  • ดำเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีให้เกิดการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อชุมชนจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
  • สนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดับตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตลอดจนการดำเนินงานให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร
  • ดำเนินงานด้วยระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ดูเพิ่มเติม

Governance ( G )

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี พัฒนากระบวนการทางธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เติบโตและมีผลกำไรอย่างยั่งยืน ซื่อสัตย์ เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  • ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ตามกรอบภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉลปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างชุดทักษะใหม่อันเป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปรับตัวเพื่อรองรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรในอนาคต
  • ดำเนินตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) และกรอบการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่เกี่ยวข้อง
ดูเพิ่มเติม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 5 เป้าหมายหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารจากประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2565

คุณเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

“การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม คำนึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เป็นแนวทางการดำเนินงานของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)”