บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจบริษัท และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ