10 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชี)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2567
แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม