ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 07 พ.ค. 2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
10,785
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 11 มี.ค. 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
10,000
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
27.20
ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ 462,957,200 23.15
2. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ 462,039,700 23.10
3. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 200,000,000 10.00
4. พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 8.01
5. พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 8.01
6. SAN-EI GEN F.F.I., INC. 60,000,000 3.00
7. The Bank of New York Mellon 44,217,800 2.21
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,499,274 1.22
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 17,230,300 0.86
10. กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล 7,773,000 0.39