ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ปี 2566 "ดีเลิศ" ระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Top Quartile ระดับบริษัทจดทะเบียนรวม
  • Top Quartile ระดับกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรมทางธุรกิจ

สื่อการเรียนรู้หลักจรรยาบรรณที่เรายึดมั่นเพื่อทุกคน

นโยบายอื่นๆ

นโยบายการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับ
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่คู่ค้า
นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิด แนวทางในการจัดการ และมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติ
นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กฎบัตร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับ